نام و نام خانوادگی: تیمور کرمی

مدرک: دیپلم

سال شروع به کار: 23/10/73

دارای سابقه 8 سال کار در بخش بوفه و سلف سرویس

دارای 4 سال سابقه در کتابخانه

دارای 2 سال بایگانی آموزش

دارای 4 سال سابقه در حوزه دانشجویی

از سال 91 تا کنون در قسمت کمیته انضباطی و کار دانشجویی

:فعالیت های کمیته انضباطی و کار دانشجویی

تماس با دانشجویان کار دانشجویی جهت تنظیم قرارداد کار دانشجویی

تکمیل فرایند ارائه گزارش کار دانشجویان

تنظیم پرونده های کمیته انضباطی بدوی

تنظیم صورتجلسه کمیته انضباطی بدوی

صدور احکام کمیته انضباطی بدوی

ارسال پرونده های کمیته انضباطی به تجدید نظر

گزارش عملکرد کمیته انضباطی بدوی

پاسخ به استعلامهای گزینش

بایگانی کردن نامه ها و پرونده ها