لیست شماره های کارشناسان اداره فارغ التحصیلان

ردیف نام کارشناس دانشکده داخلی
1 باقر احمدی دانشکده فنی و مهندسی 3223
2 خانم ترکمن دانشکده کشاورزی و علوم پایه 3017
3 خانم حسنی جعفری دانشکده ادبیات و علوم انسانی 2216
4 آقای ویسی دانشکده حقوق و پردیس علو و تحقیقات سابق 3115
5 خانم رسولی بررسی پرونده مراکز 2065
6 خانم جوادیان صدور مدرک گواهی نامه 2059
7 خانم مرادی صدور مدرک دانشنامه 2223
8 خانم صمیمی رئیس اداره فارغ التحصیلان 2058
9 خانم ذوالنوری صدور مدارک علوم و تحقیقات سابق 2066
10 مسعود اسماعیل زاده   2060

شماره تماس اصلی دانشگاه :08337243181