نام ونام خانوادگی:محمداحسان صفاری

رشته تحصیلی:مدیریت فرهنگی

سوابق اجرائی:

کارشناس قرهنگی نهادرهبری دانشگاه ازسال1386تا1391

رئیس دفترریاست ازسال1391تا1392

کارشناس آموزش ازسال1392تا1397

کارشناس فرهنگی معاونت فرهنگی ازسال 1397تاکنون

شرح وظایف واهداف فوق برنامه:

تهیه برنامه های مختلف وترغیب دانشجویان به شرکت دربرنامه ها

برنامه ریزی وبرگزاری اردوهای آموزشی،فرهنگی، زیارتی وهنری برای دانشجویان

برگزاری کارگاه های فرهنگی برای اساتید، دانشجویان ، کارکنان

پیگییری اموراداری ومالی حوزه فرهنگی

انجام سایرامورمحوله درصورت لزوم