نگاهی به گذشته

نتایج مسابقات قهرمانی سال تحصیلی 88-89:

1-کسب مقام قهرمانی تنیس روی میز دانشگاهها و موسسات عالی کشور(بین دانشگاههای دولتی-آزاد-غیر انتفایی-علوم پزشکی –پیام نور سراسرکشور)توسط تیم تنیس روی میز خواهران دانشگاه.

2- کسب مقام قهرمانی دومیدانی دانشگاههای منطقه 11 کشور (بخش برادران)وکسب 26مدال طلا-نقره و برنز

3- کسب مقام قهرمانی هندبال دانشگاههای منطقه 11کشور ( بخش برادران).

4- کسب مقام قهرمانی فوتسال  دانشگاههای منطقه 11کشور ( بخش برادران).

5- کسب مقام قهرمانی هندبال دانشگاههای منطقه 11کشور ( بخش خواهران).

6- کسب مقام قهرمانی بسکتبال دانشگاههای منطقه 11کشور ( بخش خواهران).

7- کسب مقام قهرمانی بسکتبال دانشگاههای منطقه 11کشور ( بخش برادران).

8- کسب مقام قهرمانی تنیس روی میز دانشگاههای منطقه 11کشور ( بخش خواهران).

9- کسب مقام قهرمانی کشتی فرنگی دانشگاههای منطقه 11کشور .

10- کسب مقام قهرمانی کاراته دانشگاههای منطقه 11کشور ( بخش برادران).

11- کسب مقام قهرمانی کاراته دانشگاههای منطقه 11کشور ( بخش خواهران).

12- کسب مقام قهرمانی بدمینتون دانشگاههای منطقه 11کشور ( بخش برادران).

13- کسب مقام قهرمانی والیبال دانشگاههای منطقه 11کشور ( بخش برادران).

14- کسب مقام قهرمانی والیبال دانشگاههای منطقه 11کشور ( بخش خواهران).

15-کسب مقام نایب قهرمانی تیم بدمینتون خواهران و کسب مقام نخست انفرادی خواهران دانشگاههای منطقه 11.

16-کسب مقام سوم شطرنج خواهران دانشگاههای منطقه 11کشور.

17-کسب مقام نایب قهرمانی تکواندو برادران دانشگاههای منطقه 11.

18-کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات والیبال کارکنان و اعضای هیات علمی منطقه 11(بخش برادران)

19-کسب مقام سوم انفرادی قایقرانی دانشگاههای کشور در بخش برادران و خواهران.

20-کسب 3مدال انفرادی تکواندو دانشگاههای کشور(بخش خواهران)

   نتایج مسابقات قهرمانی سال تحصیلی90-89:

1-اعزام تیم قایقرانی دانشگاه به مسابقات دانشگاههای آزاد سراسر کشور و کسب9مدال انفرادی و مقام سوم تیمی.

2-برگزاری مسابقات تکواندو دانشگاه به منظور انتخاب نفرات برتر و اعزام به مسابقات منطقه 11.

3-اعزام تیم تکواندو برادران دانشگاه به مسابقات منطقه 11و کشب مقامم اول تیمی و شش دال طلای انفرادی.

4-برگزاری مسابقات تنیس روی میز دانشگاه به منظور انتخاب نفرات برتر و اعزام به مسابقات منطقه 11.

5-اعزام تیم  تنیس روی میز برادران دانشگاه به مسابقات منطقه 11 و کسب مقام قهرمانی تیمی.

6-برگزاری مسابقات انتخابی تیم جودو ،کاراته و بدمینتون دانشگاه به منظور انتخاب نفرات برتر.

7-اعزام تیم کاراته برادران دانشگاه به مسابقاتت دانشگاههای منطقه 11 و کسب مقام قهرمانی منطقه.

8-انتخابی و رکورد گیری تیم دو میدانی دانشگاه و نفرات برتر جهت حضور در مسابقات منطقه 11.

9-اعزام تیم دو میدانی برادران دانشگاه به مسابقات قهرمانی منطقه 11 و کسب مقام اول تیمی و 20مدال طلا ،نقره و برنز.

10-اعزام تیم بدمینتون برادران به مسابقات قهرمانی منطقه 11 و کسب مقام تیمی و انفرادی و کسب 9مدال طلا،نقره و برنز .

11- اعزام تیم بدمینتون خواهران به مسابقات قهرمانی منطقه 11 و کسب مقام اول تیمی و کسب 8مدال طلا،نقره و برنز .

12- اعزام تیم تنیس روی میز خواهران به مسابقات قهرمانی منطقه 11 و کسب مقام  اول تیمی و کسب 5مدال طلا،1نقره و 2برنز .

13- اعزام تیم جودو برادران دانشگاه به مسابقات قهرمانی منطقه 11 و کسب مقام نایب قهرمانی و 7مدال طلا ،نقره و برنز.

14-برگزاری مسابقات شطرنج به مناسبت عید غدیرخم در 2بخش خواهران و برادران.

15- اعزام تیم شطرنج برادران دانشگاه به مسابقات قهرمانی منطقه 11 و کسب مقام نایب قهرمانی تیمی.

16- اعزام تیم شطرنج خواهران دانشگاه به مسابقات قهرمانی منطقه 11 و کسب مقام نایب قهرمانی تیمی.

17-برگزاری مسابقات کشتی آزاد و فرنگی جام شهدای دانشجو به منظور اعزام تیم کشتی بسیج دانشگاه به مسابقات  کشوری.

18-رکوردگیری دو ومیدانی خواهران دانشگاه جهت شرکت در مسابقات دانشگاههای آزاد کشور.

19-اعزام تیم وزنه برداری دانشگاه به مسابقات دانشگاههای آزاد سراسر کشور.

20-رکوردگیری شنا در 2بخش برادران و خواهران جهت اعزام تیم به مسابقاتت دانشگاههای آزاد سراسری کشور.

21-اعزام تیم شنای برادران به مسابقات دانشگاههای آزاد سراسر کشور.

22- اعزام تیم شنای خواهران به مسابقات دانشگاههای آزاد سراسر کشور.

23- اعزام تیم دوومیدانی در بخش خواهران به مسابقات دانشگاههای آزاد سراسر کشوروکسب مدال برنز.

24-پیگیری  و برگزاری تمرینات مستمر دانشگاه در بخش برادران در رشته های فوتسال و فوتبال  ،دو و میدانی ،کشتی ،تکواندو،شطرنج،والیبال ،تنیس روی میز ،بسکتبال ،کشتی،شنا،وزنه برداری و بدمینتون.

25- پیگیری  و برگزاری تمرینات مستمر دانشگاه  در بخش خواهران در رشته های فوتسال ،دو و میدانی ، ،تکواندو،شطرنج،والیبال ،تنیس روی میز ،بسکتبال ،شنا، و بدمینتون.

26-برگزاری مسابقات دوستانه والیبال در بخش خواهران بین تیم  دانشگاه و تیم های مطرح استان .

27-پیگیری تمرینات مستمر رشته های فوتسال ،والیبال و تنیس روی میز کارکنان.

28-برگزاری مسابقات فوتسال کارکنان به صورت هر هفته با تیم های منتخب آموزش و پرورش،شهرداری منطقه،ایثارگران و اصناف با تیم منتخب فونسال  دانشگاه .

29-اختصاص تایم استخر و سونا برای کارکنان  و اساتید هیئت علمی دربخش برادران.

30- اختصاص تایم استخر و سونا برای کارکنان  و اساتید هیئت علمی دربخش خواهران.

31- کسب مقام قهرمانی کشتی آزاد  دانشگاههای منطقه 11کشور.

32- کسب مقام قهرمانی کشتی فرنگی  دانشگاههای منطقه 11کشور.

33- کسب مقام قهرمانی بسکتبال خواهران  دانشگاههای منطقه 11کشور.

34- کسب مقام قهرمانی بسکتبال برادران  دانشگاههای منطقه 11کشور.

35- کسب مقام قهرمانی کاراته خواهران  دانشگاههای منطقه 11کشور.

36- کسب مقام قهرمانی هندبال خواهران  دانشگاههای منطقه 11کشور.

37- کسب مقام نایب قهرمانی تنیس روی میز کارکنان واساتید  دانشگاههای منطقه 11کشور.

38- کسب مقام نایب قهرمانی والیبال خواهران  دانشگاههای منطقه 11کشور.

39- کسب مقام سوم فوتسال برادران  دانشگاههای منطقه 11کشور.

40- کسب مقام سوم فوتسال خواهران  دانشگاههای منطقه 11کشور.

41-کسب مقام اول هندبال برادران دانشگاههای منطقه 11کشور.

42-کسب مقام اول هندبال خواهران دانشگاههای منطقه 11کشور.

43- کسب مقام اول فوتبال برادران دانشگاههای منطقه 11کشور.