مدیر دانشجویی

نام و نام خانوادگی: سیدجلال حسین پور

تحصیلات: کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی