نام و نام خانوادگی:سعید صادقی وصال

رشته تحصیلی:مهندسی فناوری اطلاعات

سوابق اجرایی:حوزه حراست(1386 الی 1392)-نقلیه(1392 الی 1395)-اموال 1396_کارشناس اداری(1396 الی 1397)

کارشناس امور دانشجویی(نقل و انتقالات) از سال 1397 تا کنون

شرح وظایف

1)انجام امور نقل و انتقالات دانشجویی در

2)صدور کارتهای دانشجویی

3)تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل در قسمت امور دانشجویی

4) پاسخ به درخواست های نقل و انتقال ثبت شده بر روی سامانه منادا

5) کنترل فرایند نقل و انتقالات در تاریخ های مقرر طبق آیین نامه

توضیحات

امور مربوط به نقل و انتقال دانشجویان اعم از درخواست انتقال یک ترم، میهمان یک ترم، انتقال دائم، مهمان دائم، با ثبت درخواست در سامانه "منادا" و بر اساس آيين نامه نقل و انتقالات و به منظور تصميم گيري عادلانه و تسهيل در فرايند ميهماني و انتقال دانشجويان ضمن ايجاد وحدت رويه با حفظ استانداردهاي آموزشي و پژوهشي به نزديك ترين دانشگاه محل زندگي خانواده انجام خواهد شد. محل ارائه خدمات با حضور کارشناس نقل و انتقالات، در طبقه هم کف ساختمان آموزش انجام می شود.