آشنایی با  ادراه تربیت بدنی

ورزش در دیروز -امروز وفردای زندگی ،یک امر ضروری اجتناب ناپذیر بوده و خواهد بود .ورزش علاوه بر ابعاد مختلف سیاسی ،اجتماعی  یک نیاز ضروری زندگی بشری محسوب می گردد.اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه ،فعالیتهای خود را از سویی حول محور تقویت ورزش قهرمانی و بسط و گسترش و ارتقا ورزش همگانی و از سوی دیگر تکریم و احترام به پیشکسوت وتوجه واهتمام به جایگاه متعالی ورزش درهمه ابعاد انسانی ومعنوی معطوف نموده است.اداره تربیت بدنی مصمم است به عنوان متولی ورزش در دانشگاه نقش آفرینی متناسبی با شان و منزلت دانشجویان فرهیخته و منزلت شهر ودیارهمیشه سرافرازان را داشته  باشد.اداره تربیت بدنی واحدکرمانشاه برسلامت فکری و جسمی دانشجویان تاکید فراوان داشته و با تمام توان در مسیر تعالی ورزش درحرکت است.