ورزش قهرمانی

در بخش ورزش قهرمانی تشکیل ،سازماندهی و اعزام تیمهای دانشجویی و کارکنان و اساتید در بخش برادران و خواهران به منظورشرکت در مسابقات منطقه ای ،سراسری،بین المللی می باشد که بخش میزبانی مسابقات مختلف در سطح منطقه و کشور را نیز در بر دارد

           1-بخش دانشجویی :

                             1-1 بخش برادران.

                            2-1 بخش خواهران

          2-بخش کارکنان وو اساتید:

                          1- 2 بخش برادران.

                         2-2  بخش خواهران

اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه درخصوص ورزش قهرمانی دانشگاه در بخش برادران و به منظور شرکت در مسابقات مصوب و غیر مصوب منطقه و کشوردر رشته های ذیل تحت نظر بهترین مربیان استان فعالیت دارد:

1-شطرنج 2-بدمینتون 3-فوتبال 4-هندبال5 –کشتی فرنگی 6-کشتی آزاد 7-بسکتبال 8-والیبال 9-فوتسال 10-تکواندو 11-جودو12 -کاراته13 -تنیس روی میز 14-دو میدانی15 -وزنه برداری 16-ووشو17 –اسکواش 18-شمیربازی19 -ژیمناستیک20 –سوارکاری 21-آمادگی جسمانی 22-قایقرانی 23-شنا.

اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه درخصوص ورزش قهرمانی دانشگاه در بخش خواهران و به منظور شرکت در مسابقات مصوب و غیر مصوب منطقه و کشور در رشته های ذیل تحت نظر بهترین مربیان استان فعالیت دارد:

1-شطرنج 2-بدمینتون 3-هندبال 4-بسکتبال5 –والیبال 6-فوتسال7 -تکواندو 8-کاراته9 -تنیس روی میز 10-دو میدانی11 –شمیربازی 12-ژیمناستیک13 –سوارکاری 14-آمادگی جسمانی15 –قایقرانی 16-شنا.

اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه درخصوص ورزش قهرمانی کارکنان و اساتید در بخش خواهران و برادران وبه منظور شرکت در مسابقات سراسری و منطقه ای در رشته های ذیل  فعالیت دارد:

1-تنیس روی میز 2-آمادگی جسمانی 3-فوتسال 4-والیبال 5 -شنا6 –بدمینتون 7-شطرنج.