زمانبندی و نحوه درخواست کار دانشجویی

 ماده 2- تبصره ها

2-1 متقاضیان با تکمیل فرم شماره   1 وارائه کارنامه وفتوکپی شناسنامه ویک قطعه عکس  درخواست خود را مرداد ماه هر سال تقدیم حوزه معاونت دانشجویی کنند تا ضمن بررسی شرایط آنها درصورت نیاز مجوز شروع به کار آنان صادر گردد.

2-2 حق الزحمه کاردانشجویی هر ماه محاسبه میشود ودانشجو باید برای محاسبه حق الزحمه ماهانه خود  درپایان هرماه گزارش کار دانشجویی خود را تحویل دهد

2-3  مبلغ حق الزحمه کار دانشجویی بصورت تخفیف از شهریه دانشجو کسر می گردد

2-4 چنانچه کار محوله موجب افت تحصیل ویا مشروطی  دانشجو شود معاونت از ادامه همکاری وی جلوگیری میکند

2-5 دانشجویانی که معدل آنها از 17 بالاتر باشد 10% به حق الزحمه آنان افزوده میشود

2-6 درصورت عدم رضایت مسوولین مربوطه ویا محرز نشدن شرایط عمومی واخلاقی دانشجو از ادامه کار وی جلوگیری می شود

2-7 کار دانشجویی تعهدی برای استخدام ایجاد نکرده وسقف همکاری  با دانشجو دو ترم می باشد

تبصره:

درصورتیکه میانگین کل نمرات دانشجو در رشته های علوم انسانی ،هنر ،زبان و کشاورزی بیش از 17 و در رشته های فنی و مهندسی ،علوم پایه وعلوم پزشکی  بیش از 16 باشد حق الزحمه  وی به میزان 10درصد افزایش می یابد.

توجه :

به دانشجویانی که بدون هماهنگی با مدیر دانشجویی و عقد قرارداد کار دانشجویی اقدام به فعالیت نمایند؛هیچگونه حق الزحمه ای تعلق نخواهد گرفت.