تعاریف

 

دانشگاه:   منظور از دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی است.

واحد:  کلیه واحد ها و مراکز دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی و آموزشکده های فنی و حرفه ای سما.

دانشجو:   هرشخصی که در سیستم های مختلف آموزشی دانشگاه به تحصیل اشتغال داشته باشد.

دانشگاهیان: کلیه اشخاص حقیقی که به نوعی به دانشگاه و واحدهای دانشگاهی وابستگی دارند همانند دانشجویان ،کارکنان و اعضای هیات علمی.

زمان تحصیل:  زمان بین ثبت نام اولیه در دانشگاه تا اخذ گواهی موقت از تحصیل یا انصراف یا اخراج.

محیط دانشگاهی :  کلیه مکان هایی که اداره آن در مسئولیت دانشگاه یا واحد است.

محرومیت :  اعم از تحصیلی و رفاهی به مفهوم عدم امکان تحصیل به هر شکلی یا عدم استفاده از امکانات رفاهی می باشد.

تعلیق احکام:  منظور از تعلیق احکام ،معلق شدن اجرای احکام صادره (برای مدت زمان مشخص )می باشد. توجه شود محرومیت و تعلیق شدن در این آیین نامه دارای دو مفهوم جداگانه می باشند.