مراجع رسیدگی

 برای رسیدگی به تخلفات انضباطی دانشجویان در کمیته های انضباطی ،سه مرجع در سه مرحله به قرار ذیل صلاحیت رسیدگی را دارند:

الف:کمیته انضباطی بدوی که به اختصار کمیته بدوی نامیده شده و در واحد دانشگاهی (ودانشکده های واحدهای تابعه) تشکیل می شود.

ب: کمیته انضباطی تجدیدنظر که به اختصارکمیته تجدیدنظر نامیده شده ودر دبیرخانه مناطق (وواحدهای مراجع)تشکیل می شود..

ج:کمیته انضباطی مرکزی که به اختصار کمیته مرکزی نامیده شده ودرحوزه معاونت دانشجویی سازمان مرکزی دانشگاه تشکیل می شود.

 

ترکیب اعضای کمیته های انضباطی

 

ترکیب اعضای کمیته های بدوی

1-1کمیته بدوی واحد:

1-1-1معاون دانشجویی یا آموزشی دانشجویی واحد به عنوان رئیس کمیته بدوی.

2-1-1رئیس یا مسئول دفترفرهنگ اسلامی واحد.

3-1-1یک نفرحقوق دان عضو هیات علمی به انتخاب رییس واحد.

4-1-1یک نفر عضو هیات علمی واحد به انتخاب رییس واحد.

5-1-1یک نفر دانشجوی واحد به انتخاب رییس کمیته.

6-1-1دبیر کمیته بدوی به انتخاب رییس کمیته بدوی مطابق بند 3از ماده 4بدون داشتن حق رای.