زمان توزیع غذا

زمان توزیع غذا همه روزه از ساعت 30/11الی15/13برای دانشجویان و در فصول مختلف ساعت ارایه خدمات به اساتید و کارکنان متفاوت می باشد.