آشنایی با كميته انضباطي دانشجويان

كميته انضباتي كار رسيدگي پرونده هاي تخلف دانشجويي ازقبيل تقلب در امتحان –فرستادن جايگزين ،عدم رعايت شئونات دانشجويي وخوابگاه ،عدم رعايت نظم كلاس درس واردوهاي دانشجويي و ساير تخلف ها رابرعهده دارد و طبق آيين نامه انضباطي براي دانشجويان حكم صادر مي گردد. .درضمن طبق بخشنامه سازمان مركزي درآغاز امتحانات هر ترم دو نفر از كارمندان مورد اعتماد كميته انضباطي به حوزه هاي امتحاني معرفي وتمامي صورت تجلسات بانظارت و تاييد آنان به كميته ارسال مي گردد.