معرفی دفاتر مشاوره :

·         خوابگاه خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

·         مجتمع امام واقع در ساختمان اداری