معرفی:

نام و نام خانوادگی: نرگس نوری

شروع همکاری:ازسال1387

تحصیلات :کارشناس  زبان و ادبیات عرب