زندگی

 

((لااکراه فی الدین قدتبین الرشدمن الغی فمن یکفربالطاغوت ویومن بالله فقداستمسک بالعروه الوثقی لاانفسام لهاوالله سمیع العلیم ))

کاردین به اجبارنیست،راه هدایت وضلالت برهمه کس روشن است پس هرکس ازراه کفروسرکشی برگرددوبه راه ایمان و پرستش خداگراید به رسته محکم واستواری چنگ زده که هرگز نخواهدگسست و خداوند به هرچه که خلق گویند و کنند شنوا و داناست.

هر انسانی سه  مرحله مهم و اساسی در زندگی دارد :

 •         تولد
 •          رشد در زندگی
 •          مرگ

مرحله تولد :

 • آیا من می توانم و حق انتخاب دارم که پدر وماردم راخود انتخاب کنم.
 • آیا می توانم  محل تولد ، شهر وکشورخود را انتخاب کنم.
 • آیا می توانم وضع اقتصادی ،فرهنگی واجتماعی زمان تولدم رامشخص کنم.
 • آیا می توانم جنسیتم را به هنگام تولدم مشخص کنم.
 • آیا می توانم ویژگی های جسمی را به هنگام تولدمشخص کنم.
 •  آیامی توانم ویژگی های روحی و شخصیتی ام را به هنگام تولد مشخص کنم.

قطعا جواب تمامی سوالات خیر می باشد.

 

مرحله مرگ :

 • آیا می توانم زمان مرگم را مشخص کنم .
 • آیامی توانم چگونگی مرگم را مشخص کنم .
 • آیا می توانم محل مرگم را مشخص کنم .
 • آیا می توانم علت مرگم رامشخص کنم .

قطعا جواب تمامی سوالات خیر می باشد.

 

رشد انسان:

فقط و فقط در این مرحله است که من حق انتخاب دارم و می توانم فرمان رشد را در اختیار بگیرم وهرآن طورکه خودم می خواهم می توانم رشدخودراشکل دهم.

 • من حق دارم میزان اعتماد به نفسم راخودرقم بزنم.
 • من حق دارم چگونگی زندگی در حال و آینده راخود رقم بزنم.
 • من حق دارم وضعیت اقتصادی ام راخودرقم بزنم.
 • من حق دارم وضعیت فرهنگی واجتماعی خود رارقم بزنم.
 • من حق دارم نگرشی مثبت یا منفی داشته باشم.
 • من حق دارم خودم را باور کنم.
 • من حق دارم مسائل را خودم حل کنم.
 • من حق دارم مهارت های ارتباطی ام را ارتقاء دهم.

 

جلوه های پالایش

 • رها کردن گذشته
 • چشم پوشی از لغزش دیگران
 • عفووبخشش دیگران
 • بخشش مال به دیگران(انفاق)
 • طلب آمرزش از خداوند
 • همچون کودکان در زمان حاضرزندگی کردن

 

چون کودکان در زمان حاضر زندگی کردن

 • متواضع و فروتن
 • ترک مخاصمه و فراموش کردن
 • دل نبستن به مادیات و چیزهای فانی
 • نگران آینده نبودن

 

بهترین و مطمئن ترین راه برای تامین بهداشت روان تغییر نگرش وتفکرانسان به روندکلی زندگی است .

مثبت اندیشی شکلی از تفکرکردن است که برحسب عادت درپی بدست آوردن بهترین نتیجه ازبدترین شرایط است . مثبت نگری فرایندی انتخابی است.

خوشبختی انسان درون خود اوست ونه بیرون .خوشبختی یک احساس است.

آیه 7 سوره سجده ((وخداوندهرچه راکه آفریده نیکوآفریده است.))

براساس این آیه ،جهان سراسرخیرمحض است.بدی ها وآفات موجوددرجهان فابل تفسیر وتوضیح است.درواقع احساس ما نسبت به زندگی وجهان واطراف ما ناشی از حوادث نیست بلکه نتیجه تفسیرماازآن حوادث است .

- بین مثبت اندیشی وسلامت رابطه وجود دارد.

اگرمی خواهید سر وتن شماسالم باشد ،نخست بایدروح رادرمان کنید.

عدم سلامت ونشاط نوعی ناهماهنگی ذهنی است . اندیشه های توانمندبه صورت اندیشه های هماهنگ متجلی می شود.

برخی از عوامل زمینه های بروز مثبت اندیشی

ایمان(( الابذکرالله تطمئن القلوب : بایادخدادل هاآرامش می گیرد.

فرهنگ خانواده واجتماع : باورهای القاء شده خانواده وجامعه

تلاش : مثبت اندیشی همراه باعمل.

اراده : تصمیم ما سرنوشت را می سازد نه شرایط ما.

 

ایمان : خداوندمهربان درقرآن کریم وعده می دهد که ایمان آورندگان رایاری می نماید)):آگاه باشید که یاری خداوندنزدیک است .))

 

فرهنگ خانواده و اجتماع:

باید گفت از آغاز کودکی ، تربیت ، اخلاق ،رفتار و باورهای والدین ، معلمان و اطرافیان در شکل گیری شخصیت انسان نقش بسیار مهمی دارد.

حضرت علی می فرماید(( هم نشین خوب نعمت است )) به همین دلیل سعی می کنیم با افراد مثبت اندیش مجالست کنیم تا از امواج مثبت تفکرشان بهره مند شویم.

 

تلاش :

تلاش از عوامل مهم در بروز مثبت اندیشی است . خداوند انسان های پرتلاش را دوست دارد.((هرکس به موجب آنچه می کوشد،جزاداده می شود.))

این تلاش باعث نیک بختی و سعادت انسان می شود چراکه حضرت علی می فرماید :((بسیار می شود که تلاش کننده نیک بخت می شود.))

وقرآن می فرماید((ازتلاش شما سپاسگزاری شده است))

 

اراده :

بایدگفت تفکرمثبت درصورتی نتیجه می دهد که ما بخواهیم با قدرت اراده باورها غلط ذهنی خودرا تغییردهیم .خداونددرقرآن می فرماید: ((همانا خداوندسرنوشت هیچ قومی را تغییرنمی دهد ،مگرآن که آن ها وضع خودراتغییردهند.))

 

شیوه های تغییر نگرش مثبت

 • تصویرسازی ذهنی مثبت
 • قراردادن موفقیت به عنوان پیش شرط ذهنی
 • بخشش وسخاوت
 • یادآوری نعمت های الهی وشکرآن
 • عفو و بخشش دیگران

 

تصویرسازی ذهنی مثبت:

بسیاری از ما انسان ها دارای الگوهای خاصی درضمیرناهشیارخودهستیم.این الگوهاهمان تصاویر ذهنی ما هستندکه همه اعمال و رفتار احساسات ما ازآنها ناشی میشود.بایدسعی کنیم تصاویرذهنی خوب راجایگزین تصاویرذهنی منفی کنیم.

قراردادن موفقیت به عنوان پیش شرط ذهنی

همیشه بایدذهنمان را باافکارمثبت پرکنیم وتلاش کنیم تا فردکارآمدی باشیم.شایدهمیشه موفق نباشیم، اما مهم این است که با نگرش مثبت برشکست هایمان هم مدیریت کنیم.یکی ازاصول اولیه تفکرمثبت این است که موفقیت راپیش شرط ذهنی خودقراردهیم.((من یتوکل علی الله فهوحسبه))((هرکس به خداتوکل کند،خداونداوراکفایت می کند.))

 

بخشش وسخاوت:

بخشش و سخاوت ازدیگرعواملی است که ذهن انسان را برای جایگزین کردن افکارمثبت و ساختن تصویر ذهنی مناسب آماده می کند.اگرما انسان ها دریابیم که بخشیدن یعنی داشتن و به دست آوردن.

وقتی که با رضا،چیزی راکه دوست داریم به دیگران می بخشیم ، وجودمان سرشار از لذت و آرامش می شود.

 

یادآوری نعمت های الهی وشکرآن

 

((لئن شکرتم لازیدنکم))

((اگرسپاسگزاری کنید ،البته نعمت شما را افزون خواهیم کرد))

به گفته سعدی درهر دم و بازدم انسان دو نعمت وجود دارد که شکر آن مستحب است:

 ))در هرنفس دو نعمت موجوداست وبرهرنعمت شکری واجب))

 

عفو و بخشش دیگران

بخشش واقعی فراموش کردن و بیرون ریختن تمامی کدورت هاست.وقتی راه بخشش را برمی گزینیم و وقتی تغییر می کنیم، دیگران هم تغییر می کنند.

((اگرنیکی راعیان کنیدیاآن رابپوشانید یا از بدی دیگران درگذرید ، خداوندبخشاینده تواناست))

 

موانع مثبت اندیشی

 • عدم اعتمادبه نفس
 • خشم
 • ترس و غم
 • بخل
 • بزرگ شمردن مصیبت ها
 • یادآوری شکست های گذشته
 • حسد
 • غضب
 • کینه و دشمنی و نفرت

 

عدم اعتمادبه نفس

اعتماد به نفس یکی از ویژگی های شخصیتی است که باوجود آن فرد به خوداجازه می دهدبه خودوموقعیت های اطرافش نگرش مثبت داشته باشد.

 

خشم

نوعی نیروی دفاعی است که برای دفاع از خود وپاسداری ازحق درنهاد انسان نهاده شده است ولی اگر از محوراصلی خویش خارج گردد،تبدیل به یکی از رذایل بزرگ می شود.

 

ترس و غم

 ((الا ان اولیاء الله لاخوف علیهم ولاهم یحزنون))

((آگاه باشید که اولیاء خدا را نه بیمی است ونه اندوهگین می شوند.))

 

بخل

امام حسین(علیه السلام)بخل را عامل خواری وپستی شمرده و فرموده است((هرکه بخشش کند ، آقا و بزرگوار می شود وکسی که بخل بورزد، خوار وپست می گردد.))

 

بزرگ شمردن مصیبت ها

((فإن مع العسر یسرا / إن مع العسر یسرا))

((پس بی تردید با هر دشواری آسانی است ، یقینا باهردشواری آسانی است))

 

یادآوری شکست های گذشته

 • از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید.
 • خطافرصتی است تا هوشمندانه تر باشیم.

 

حسد

 ((قل اعوذ برب الفلق/من شر ما خلق/ومن شرغاسق اذا وقب /ومن شرنفاثات فی العقد /ومن شر حاسداذاحسد))

((بگوپناه می برم به پروردگار صبح ...از شرحسود آنگاه که اظهارحسدکند.))

برای اینکه ذهن وروح ما بتواند عرصه نیکی ها باشد ، باید آن را از بدی ها و زشتی ها پاک کنیم .تازمانیکه ذهن ما دچار بدبینی،خوپسندی ، غرور و.....است ، نمی توانیم مثبت اندیشی ، مهربانی ، فروتنی و آرامش را تجربه کنیم و به راستی : ((وقول جاءالحق وزهق الباطل)).((وپیامبر بگو: حق آمد وباطل رفت.))

شخص مثبت اندیش هیچ اتفاقی را در عالم شر و بد نمی داند. ازنظرچنین شخصی ، همه رخدادهای دنیا حساب شده وهشیارانه وتحت مهار کارگردان بزرگ عالم است.

افرادآنگونه که می اندیشند،واکنش نشان می دهندودرواقع واکنش های هیجانی و رفتاری هرفردنگرش اوست.

هنگامیکه انسان خردمند درمی یابد جهان خلقت براساس نظام احسن ولطف و محبت خداوندخلق شده است ،دروجود خوداز این همه لطف و رحمت خداوند احساس شادمانی می کند.قرآن کریم این شادمانی را تاکید می کندو می فرماید)):قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحواهوخیرمما یجمعون)).((بکوپس باید به فضل خدا وبخشایش او شادباشند که آن بهتر است ازآنچه جمع می کنند. ))

و پیامبر می فرماید ))دوست داشتنی ترین کارها نزد خداوند شادکردن مومنان است.))

افرادخوش بین وهدفمند که پیوسته به رشد وتعالی می اندیشند ،باآرامش خاطر ورضایت دل زندگی می کنند.اما آنان که دارای نگرش منفی هستند ، با اضطراب ، دلهره و ناامیدی روزگار می گذرانند.

این مطلب بیانگر این واقعیت است که رفتار انسان ها تحت تاثیرنگرش آنهابه مسائل ودنیای اطراف است وبا نگرش مثبت حتی می توان درلحظات سخت،زیبایی دید. البته چنین نگرشی درسایه ایمان به خدا وتوکل به او محقق می شود.

 

با خود پیمان ببندیم

با خود پیمان ببندید

 • آنقدر قوی شوید که هیچ چیز و هیچ چیز و هیچ چیز آرامش ذهنیتان رابه هم نریزد..

با خود پیمان ببندید

 • در هر گفتگویی کلامی از سلامتی شادی و ثروت را بر زبان جاری سازید

باخود پیمان ببندید

 • همواره توانایی های دوستانتان را به آنها یادآور شوید .حس خوب مفید بودن را برای دوستانتان بوجود آورید

با خود پیمان ببندید

 • نیمه روشن هر چیزی را بنگرید، آنگاه تاریکی کنار رفته و روئیاهایتان تحقق می‌یابد

با خود پیمان ببندید

 • به بهترین فکر کنید، برای بهترین کار کنید و فقط بهترین را بخواهید

با خود پیمان ببندید

 • مشتاق موفقیت دیگران باشید، آنچنان که گویی آن موفقیت از آن شماست

با خود پیمان ببندید

 • اشتباهات گذشته را فراموش کنید و به سوی دست‌یافته‌های بزرگتر در آینده حرکت کنید

با خود پیمان ببندید

 • به تمام موجودات زنده با لبخند نگاه کنید

با خود پیمان ببندید

 • آنقدر برای رشد و تعالی خود زمان صرف کنید، تا دیگر زمانی برای انتقاد کردن از دیگران نداشته باشید