معرفی

 

نام و نام خانوادگی: جواد ویسی

تحصیلات: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

شروع همکاری:  1380