گزیده ای از آئین نامه انضباطی دانشجویان

 

ماده هفت : تخلفات

 در آیین نامه تخلف به اعمالی گفته میشود که در زمان تحصیل دانشجو انجام شده ومشمول یکی از موارد زیر باشد

 

 الف: جرایم عمومی شامل:

 الف- 1-  تهدید وارعاب ومصادیق آن 2- الف  سلب امنیت 3- الف اخاذی 4- الف توهین وهتک حرمت 5-الف افترا ونشر اکاذیب 6-الف  جعل اسناد و آنچه که از نظر قضایی جرم محسوب شود

 

 ب:تخلفات آموزشی واداری شامل :

ب-1-تخلف درسر جلسه امتحان هر موردی که مقررات جلسه امتحان را نقض کند بدون اینکه تقلب را محرز کند مصداق تخلف میباشد

ب-2-تقلب  استفاده از هر آنچه که موجب افزایش اطلاعات دانشجو شود  شامل به همراه داشتن نت تقلبی و استفاده از آن ویا به همراه داشتن وسایل الکترونیکی که مطالب درسی در آن ذخیره شده باشد

ب-3- ایراد خسارت به  اموال  دانشگاه یا دیگر افراد دانشگاهی

ب- 4- عدم رعایت مقررات خوابگاه ودانشگاه

 

ج : تخلفات امنیتی شامل :

ج- 1-ارتباط با گروهکها  ج -2- انجام اعمال به نفع ضد انقلاب  ج-3- تبلیغ وهواداری از گروهکها ومکاتب الحادی ج-4- نگهداری وفروش وپخش مواد مخدر یا روانگردان  ج -5- توهین به شعائر اسلامی ملی وارتکاب اعمالی برضد نظام مقدس اسلامی

 

 د: تخلفات اخلاقی شامل :

 د-1-  استفاده از ابزار قمار تکثیر وتولید فراوردهای صوتی تصویری مبتذل ومستهجن ومشارکت در تولید وپخش آنها

د-2-  عدم رعایت پوشش وشئونات اسلامی ویا استفا ده از پوشش نامتعارف

د-3- شرکت در جلسات نامشروع ویا تشکیل آنها

د-4- ایجاد مزاحمت به هر نحو برای دانشگاهیان

د- 5- عدم رعایت شئونات دانشجویی

د-6- عدم رعایت موازین قطعی شرعی در ارتباط با نامحرم

 

ماده پنج: تنبیهات

 كميته هاي انضباطي مي توانند پس از رسيدگي به تخلفات گزارش شده ،درصورت احراز انجام تخلف،تنبيهاتي را ازميان تنبيهات 24گانه زير به طور قطعي يا تعليقي اعمال كنند.

الف-تنبيهاتي كه با حكم كميته هاي انضباطي بدوي،تجديدنظر يا مركزي مي توانند درمورد دانشجويان اعمال شوند:

1-احضارواخطارشفاهي

2-تذكر كتبي بدون درج درپرونده دانشجو

3-اخطار كتبي بدون درج درپرونده دانشجو

4-تذكر كتبي و درج درپرونده دانشجو

5-توبيخ كتبي و درج درپرونده دانشجو

6-حذف درس مربوط به تخلف

7-دادن نمره25/.دردرس يا امتحان مربوط به تقلب

8-محروميت ازتسهيلات رفاهي دانشگاه ازقبيل وام ،خوابگاه وغيره ازيك ماه تاطول مدت باقيمانده ازتحصيل

9-دريافت خسارت ازدانشجودرمواردي كه تخلف منجربه ايجاد ضرر وزيان شده باشد.

10-ممنوعيت انتخاب بيش از14واحد درترم آينده(بادرنظرگرفتن مفادآيين نامه آموزشي براي مقاطع مختلف)

11-منع موقت ازتحصيل به مدت يك نيمسال بدون احتساب سنوات

12-منع موقت ازتحصيل به مدت يك نيمسال با احتساب سنوات

ب.تنبيهاتي كه با حكم كميته انضباطي مركزي با تجديد نظر منطقه مي توانند درمورد دانشجويان اعمال شوند:

13.منع موقت ازتحصيل به مدت دو نيمسال بدون احتساب سنوات

14.منع موقت ازتحصيل به مدت دونيمسال با احتساب سنوات

15.تغييرمحل تحصيل دانشجودر واحد هاي منطقه

ج.تنبيهاتي كه پس از تایید كميته مركزي مي توانند در مورد دانشجويان اعمال شوند.

16-تغيير محل تحصيل دانشجو(درصورت لزوم همراه با تغييررشته تحصيلي

17- منع موقت ازتحصيل به مدت سه نيمسال بدون احتساب سنوات

18- منع موقت ازتحصيل به مدت سه  نيمسال با احتساب سنوات

19- منع موقت ازتحصيل به مدت چهار نيمسال بدون احتساب سنوات

20- منع موقت ازتحصيل به مدت چهار نيمسال با احتساب سنوات

21-تقليل مقطع تحصيلي در صورت داشتن شرايط لازم

22-اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي براي واحدهاي ديگر

23-اخراج ومحروميت از تحصيل دردانشگاه آزاداسلامي از1تا5سال

24-اخراج و محروميت از تحصيل در كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي از 1تا5سال