اهداف و وظایف  کمیته انضباطی

 

با توجه به سلامت معنوی و ظاهری فضاهای علمی ، آموزشی ، پژوهشی هردانشگاه ، کمیته های انضباطی در راستای پاسداری از این جایگاه رفیع وسا لم نگه داشتن محیط دانشگاه وتامین حقوق عمومی دانشگاهیان تشکیل میشوند.این کمیته ها،وظیفه رسیدگی به تخلفات دانشجویی را آنگونه که آیین نامه  تعیین میکند برعهده دارد .