شرايط كلي براي ثبت نام دانشجويان (پسر) ازنظراداره وظيفه عمومي:

1-داشتن كارت پايان خدمت يا هرنوع معافي اعم از (كفالت ،پزشكي،مواردخاص و.......)

2-پرسنل شاغل رسمي درنيروي انتظامي وساير ارگان هاي نظامي

3-متولدين سالهاي 1354وماقبل

4-مشمولاني كه بدون غيبت به خدمت اعزام شده باشنداين دسته از مشمولان بايدبعداز ارائه گواهي ازيگان خدمتي وترخيص آنها مي توانند ثبت نام كنند و به تحصيل مشغول شوند.

5-مشمولاني كه برگ اعزام به خدمت بدون مهرغيبت دردست دارند.

6-درصورتي كه مشمولان جزوهيچ يك ازموارد پنجگانه بالا نباشند با استعلام از سازمان وظيفه عمومي استان ثبت نام مي شوند.

7-افرادي كه فرجه شش ماهه بعدازفراغت ازتحصيل دارند نيازي به مدركي ازطرف وظيفه عمومي ندارند(مانند مقطع كارشناسي نا پيوسته)

8-افرادي كه در حال خدمت باشند درصورتي كه چهار ماه ازدوران خدمت آنها باقي باشد ثبت نام آنها انجام خواهد شد وبراي ترم بعد باارائه كارت پايان  خدمت به دانشگاه جهت اشتغال به تحصيل مراجعه مي كنند.

9-افرادي كه بيش ازچهار ماه ازخدمت آنها باقي مانده باشداز خدمت ترخيص وبعد از دوران تحصيل به خدمت اعزام خواهند شد.

-مدت مجاز تحصيل درهرمقطع از نظرسازمان وظيفه ي عمومي براي دانشجويان پسر.

 

رديف

مقطع تحصيلي

مدت زمان مجاز

1

كارداني

3سال

2

كارشناسي نا پيوسته

3 سال

3

كارشناسي  ارشدنا پيوسته

3 سال

4

دكتراي ناپيوسته

5 سال

5

كارشناسي  پيوسته

6 سال

6

كارشناسي ارشدپيوسته

8 سال

7

دكتراي پزشكي پيوسته

8 سال

 

بعداز ثبت نام اطلاعات معافيت تحصيلي افراد براي مدت هاي ذكرشده ازطريق CDبه معاونت وظيفه عمومي ارسال مي شود.

 

شيوه نامه ثبت نام پذيرفته شدگان اتباع غير ايراني در رشته هاي مختلف تحصيلي :

 

شرايط عمومي :

- پذيرفته شدگان ملزم به مطالعه دقيق مندرجات دفترچه هاي آزمون هاي سراسري بوده و هيچ عذري مبني بر عدم اطلاع از مفاد دفترچه ها پذيرفته نيست.

- پذيرفته شدگان به استثنا مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع غير ايراني مجاز به ثبت نام در ساير مناطق کشور مي باشند .پذيرفته شدگان ميبايست محل تحصيل خود را با توجه به ضوابط مربوط انتخاب نمايند، در غير اينصورت قبولي آنان لغو گرديده و از ثبت نام و ادامه تحصيل آنان ممانعت به عمل مي آيد.

- در هر مرحله اي که مغايرت شرايط پذيرفته شده با شرايط اعلام شده از سوي اداره کل تشخيص داده شود، از ادامه مراحل گزينش يا تحصيل دانشجو جلوگيري به عمل مي آيد

- چنانچه پذيرفته شدگان در هنگام آزمون هاي سراسري گزينه اتباع غير ايراني را علامت نزده باشند پذيرش آنان لغو مي گردد.

-  به استثناي موارد ذيل ثبت نام قطعي و ادامه تحصيل پذيرفته شدگان منوط به انجام تشريفات قانوني خروج از کشور به منظور اخذ گذرنامه با رواديد تحصيلي ندارند:

 چنانچه به موجب گواهي اداره کل  امور اتباع برخي از دانشجويان عراقي دارنده کارت هويت ويژه که بنا به دلايل موجه در حال حاضر منع ورود به عراق و اخذ گذرنامه از سفارت يا کنسولگري کشور خويش در ايران داشته باشند ، استثنائا مي توانند تا رفع موانع براساس کارت هويت ويژه اتباع مقيم ايران بوده ودر صورت انجام مراحل پذيرش در مراکز عالي ثبت نام وادامه تحصيل دهند . و در صورت رفع اين موانع دانشجويان موظف  به انجام تشريفات خروج از کشور واخذ گذر نامه مي باشند

 

- چنانچه به موجب گواهي اداره کل  امور اتباع فرزندان دانشجوي اتباع افغانستان وعراق که حاصل ازدواج زنان ايراني با مردان غير ايراني مي باشند و تقاضاي تابعيت ايران را نموده وهم اکنون نيز تشريفات قانوني واداري آن را طي مي نمايند . در طول مراحل رسيدگي مجاز خواهمد بود که براساس مدرک شناسايي معتبر خويش در واحد هاي دانشگاهي ثبت نام و ادامه تحصيل دهند و نياز به اخذ گواهي مفاصاحساب و انجام مراحل قانوني خروج از کشور به منظور اخذ رواديد و اقامت تحصيلي ندارند .

 - پذيرفته شدگان همانند پذيرش شدگان ايراني تابع ضوابط و مقررات آموزشي و دانشجويي موسسه آموزش عالي محل قبولي خود خواهند بود.

 - تحويل دانشنامه و ريز نمرات تحصيلي به دانش آموختگان طبق بخشنامه شماره 98203/12/41 مورخ 3/11/88 منوط به اخذ و ارائه خروج قطعي از کشور مي باشد

 

پذيرش اوليه :

- کليه پذيرفته شدگان ورودي آزمون هاي سراسري که فاقد گذرنامه تحصيلي مي باشند ، پذيرش اوليه شده و در اولين نيمسال تحصيلي به آنا مرخصي تحصيلي بدون احتساب سنوات اعطا ميگردد. بديهي است پس از انجام تشريفات قانوني خروج از کشور و صدور گذر نامه و اخذ رواديد و اقامت تحصيلي در نيمسال بعدي از دانشجو ثبت نام قطعي به عمل خواحد آمد و ادامه تحصيل دانشجو منوط به ارائه مدرک مذکور مي باشد.

- همزمان با اقدامات فوق ، دانشجو مي بايست با مراجعه به سفارت کشور متبوع خود نسبت به اخذ گذرنامه دانشجويي اقدام نموده و پس از هماهنگي وزارت امور خارجه ، بلافاصله بر اساس برگ تردد خروجي صادره از امور اتباع استانداري به منظور اخذ رواديد تحصيلي از کشور خارج شود.

 

ثبت نام قطعي:

پذيرفته شده پس از دريافت گذر نامه تحصيلي و متعاقب فراهم شدن تمهيدات لازم توسط وزارت امور خارجه نسبت به خروج از کشور و اخذ رواديد تحصيلي اقدام نموده و پس از ارائه آن به دانشگاه براساس تاييديه نهايي اداره کل از ايشان ثبت نام قطعي به عمل مي آيد.

پذيرفته شدگان مشمول قوانين و مقررات آموزشي و دانشجويي دانشگاه محل تحصيل بوده و امور مربوط به گذراندن نيمسال تحصيلي تابستاني و ميهماني و تغيير رشته آنان طبق ضوابط آموزشي همانند دانشجويان ايراني انجام مي گيرد.

چنانچه در حين تحصيل پذيرفته شدگان ورودي آزمون هاي سراسري و آزمون تحصيلات تکميلي محرز گردد که دانشجو داراي يک مدرک کارداني ، کارشناسي ويا کارشناسي ارشد بوده و با گواهي مدرک مقطع تحصيلي قبلي مجددا با شرکت در آزمون هاي مربوطه در مقطع تحصيلي تکراري پذيرفته شده است ، از تحصيل ايشان ممانعت بعمل آمده و اخراج محسوب مي گردد. دانشگاه محل تحصيل در اين خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذيرش و ثبت نام اوليه مي باشد.

 

شرایط ادامه تحصيل دانشجويان ذکوري که سنوات مجاز تحصيلشان از نظر سازمان وظيفه عمومي به اتمام رسيده:

براساس بخشنامه هاي شماره 257010/43 مورخ 5/8/1387 و381553/43 مورخ 22/10/1387 درخصوص ادامه تحصيل دانشجويان ذکوري که سقف سنوات مجاز تحصيليشان از نظر وظيفه عمومي به اتمام رسيده بايستي

  • تصويرنامه کميسيون موارد خاص مبني برموافقت با افزايش سنوات مجاز ذينفع
  • نمونه فرم مربوط  به نحوه انعکاس موضوع ومکاتبه با  معاونت وظيفه عمومي استان  (پس از ثبت در دبيرخانه دانشگاه ،رونوشت آن جهت پيگيري لازم در سوابق نگه داري) و به معاونت وظيفه عمومي استان ارسال گردد .

همچنين به دانشجو تاکيد مي شود بلافاصله پس از دريافت پاسخ ، نسخه اصل آن  را تحويل مسئول مربوطه نمايد تا در سوابق دانشجو (اعم از سوابق آموزشي و دانشجويي) لحاظ شده و در پايان تحصيل دانشجو تصوير مجوز ياد شده ضميمه برگ لغو معافيت تحصيلي گردد.ضمنا چنانچه در مجوز وظيفه عمومي ضمن موافقت با ادامه تحصيل فرد مقرر گردد که وي با غيبت به خدمت اعزام مي گردد بايستي از آن تبعيت نمايند و مسئوليتي متوجه دانشگاه نخواهد بود.