امکانات خوابگاهی

 

خوابگاه دانشجويان دخترباظرفيت688نفردرچهاربلوك وتعداد72واحددريك مجتمع خوابگاهي درمسافتي نزديك به مجتمع دانشگاهي امام خميني(ره) قرارداردكه باپرسنل ثابت اداري وانتظامات شرايط مناسبي براي دانشجويان دخترساكن خوابگاه فراهم گرديده است.مجتمع خوابگاهي شامل:نمازخانه،سالن مطالعه به همراه كتابخانه،سالن ورزشي،دفترمشاوره،مطب پزشك،بوفه واتاق كامپيوتراست.

خوابگاه به صورت سوئيتي بوده كه هرسوئيت شامل اتاق خواب،سرويس بهداشتي وآشپزخانه مستقل مي باشد.که هر آشپزخانه شامل اجاق گاز و یخچال است.