آشنایی با اداره امور خوابگاه ها

خوابگاه دانشجويان دختر با ظرفيت688 نفر در چهار بلوك و تعداد72واحد در يك مجتمع خوابگاهي در مسافتي نزديك به مجتمع دانشگاهي امام خميني(ره) قرار داردكه با پرسنل ثابت اداري وانتظامات شرايط مناسبي براي دانشجويان دخترساكن خوابگاه فراهم گرديده است.

مجتمع خوابگاهي شامل:نمازخانه،سالن مطالعه به همراه كتابخانه،باشگاه ورزشي،دفترمشاوره،مطب پزشك،بوفه و اتاق كامپيوتراست.

خوابگاه به صورت سوئيتي بوده كه هرسوئيت شامل اتاق خواب،سرويس بهداشتي وآشپزخانه مستقل مي باشد.