هزینه ها و ضوابط مالی خوابگاهی

 

1-اخذ تایید ثبت نام  قطعی دانشجو از حسابداری شهریه و تایید فیش ها و مبالغ واریزی از امور مالی برای قرارداد ضروری است.در مورد دانشجویانی که قبلا از خوابگاه استفاده نموده اند ،تاییدیه تسویه  قرارداد قبلی الزامی است.

2- در صورتی که دانشجو به هر علت قبل از انقضاء قرار داد نسبت به تخلیه خوابگاه اقدام کند باید شهریه اسکان در طول قرار داد را پرداخت نماید.

3-در صورتی که دانشجو به هر دلیلی تمایل به استفاده از خوابگاه در نیمسال دوم را نداشته باشد مکلف است حداکثر تا تاریخ پانزدهم دی ماه تقاضای کتبی خود را مبنی بر انصراف اعلام نماید در غیر این صورت شهریه نیمسال دوم خوابگاه نیز از دانشجو اخذ خواهد شد مگر در صورت اعلام عذر موجه از سوی دانشجو و احراز آن برای مسئولین دانشگاه.

4- تازمانيكه برگه تخليه خوابگاه صادرنشده است ،خوابگاه در اختيار دانشجومحسوب وشهريه اسكان دريافت مي شود.لذادانشجو موظف به اخذبرگه تسويه حساب با اداره امورخوابگاههاست.