خلاصه ای از آیین نامه کار دانشجویی

 

به منظور بهره گیری از توانمندی وخلاقیت های دانشجویان در پیشبرد امور آموزشی ،دانشجویی پژوهشی  فرهنگی و پشتیبانی دبیرخانه مناطق وایجاد زمینه مناسب تجربه آموزی دانشجویان وکمک به آنان در جهت تامین بخشی از مخارج تحصیلی ، بطور خلاصه آیین نامه کار دانشجویی   شرایط ذیل را بیان می دارد

 

ماده 1- شرایط لازم برای دانشجویان متقاضی کار دانشجویی

1-1           گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی

1-2           داشتن صلاحیت های عمومی ، حسن سلوک واخلاق حسنه

1-3          نداشتن سابقه محکومیت در کمیته انضباطی واحد

1-4          نداشتن در آمد کافی برای تامین هزینه های جاری به تشخیص مسوولین واحد

1-5          داشتن میانگین حداقل نمره 12 برای دوره های کاردانی و کارشناسی و نمره 14 برای مقاطع بالاتر

1-6          داشتن اعلام نیاز از معاونت های ذیربط برای انجام کار دانشجویی

1-7          داشتن قابلیت کار آیی لازم برای انجام وظایف محوله به  تشخیص معاون ذیربط