مقررات اسکان

 

1-اولويت پذيرش بادانشجويان ورودي جديداست.

2-دانشجويان دوره كارشناسي حداكثر8ترم ودوره كارداني حداكثر5ترم مجازبه استفاده ازخوابگاه مي باشند.

3-به دانشجويان فارغ التحصيل،انصرافي واخراجي ازدانشگاه وهمچنين دانشجوياني كه به هردليل ارتباط آموزشي آنها باواحد قطع شده است(مرخصي تحصيلي،محروميت انضباطي)مجوزاستفاده وادامه سكونت درخوابگاه داده نخواهدشد.ولي درشرايط خاص تقاضاي دانشجودراداره امور دانشجويي بررسي خواهد شد.

4-سكونت دانشجويان درخوابگاه درتعطيلات تابستان،بين دونيمسال وايام نوروزممنوع مي باشد.