نام و نام خانوادگی : نوشین یزدانی

تحصیلات : کارشناسی ارشد فقه و حقوق

سمت : کارشناس دفتر مشاوره - سرپرست استخر دانشگاه بخش خواهران