ساعت کار دفتر خدمات روانشناسی و مشاوره واقع در ساختمان اداری دانشگاه  در نیمسال دوم 93-92

 

ایام هفته

8-10

10-12

  13/30-15/30

شنبه

 

 

آقای دکتر امیری

یکشنبه

 

 دکتر کاویانی

آقای دکتر باقری

دوشنبه

آقای دکتر امیری

آقای دکتر عارفی

آقای دکتر تبرک پور
سه شنبه آقای دکتر کاکابرایی    

چهارشنبه

آقای دکتر حسین پور

آقای دکتر ملکیان

آقای دکتر تبرک پور