ساعت کار دفتر خدمات روانشناسی و مشاوره واقع در ساختمان اداری دانشگاه  در نیمسال دوم 93-92

 

ایام هفته

نام مشاور

ساعت حضور مشاور

شنبه

آقای دکتر امیری

12 – 9

یکشنبه

آقای نبی بستان

12- 9

آقای دکتر عارفی

16 -  13

دوشنبه

خانم دکترحسینی

12 – 9

آقای دکتر خانه یی

18 - 15

 

سه شنبه

آقای دکتر کاکابرایی

12 –9

خانم  فرجی (مشاوره تحصیلی)

15 - 13

چهارشنبه

آقای دکترافشاری نیا

12 – 9

آقای دکتر خانه یی

18 -15