صندوق رفاه دانشجویان

صندوق رفاه دانشجویان به منظور کمک به دانشجویان مستعدی که توان مالی جهت پرداخت شهریه را ندارند تاسیس شده . دانشگاه با تسهیلاتی که از طریق صندوق رفاه در اختیار دانشجویان با استعداد کم بضاعت می گذارد به یکی از تعهدات خودش که هیچ طالب علم مستعدی به دلیل کم بضاعتی از ادامه تحصیل محروم نخواهد شد عملا صحه گذاشته است.

 

رییس صندوق رفاه دانشجویان

نام ونام خانوادگی : مرضیه نیک نژاد

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی

شروع همکاری: 1384