مقررات عمومی و انضباطی خوابگاه دانشجویی

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند رعایت مقررات زیر برای کلیه ساکنان خوابگاه الزامی است و چنانچه فرد یا افراد متخلفی به تذکرات مسوول خوابگاه توجه نکند مسوول خوابگاه موظف است موارد خلاف مقررات را جهت ارجاع به کمیته انضباطی به امور دانشجویی دانشگاه گزارش کند.

 

مقررات عمومی

1-خوابگاه قسمتی از دانشگاه محسوب می شود ورعایت مقررات تعیین شده ازسوی مسوولین دانشگاه برای همه دانشجویان الزامی است.

2-دانشجوهنگام ورود به خوابگاه باید کارت سکونت خود را همراه داشته باشد و درصورت لزوم آن را به نگهبانی درب ورودی ویا مسوول خوابگاه ارایه کند.

3-دانشجویان موظفند در ابتدای هر ترم با مراجعه به امور دانشجویی و ارایه گواهی انتخاب واحد نسبت به تجدید و یا تمدید کارت سکونت خود اقدام کنند.

4-کارت سکونت در خوابگاه غیر قابل انتقال بوده و مخدوش کردن ویا تغییر مندرجات آن ،جعل اسناد دانشگاه محسوب شده و با عاملین آن برابر مقررات رفتار خواهد شد.

5-درابتدای سال تحصیلی اتاق واثاثیه آن طبق تعرفه به دانشجو تحویل داده می شود ودر آخر سال طبق تعرفه تحویل گرفته خواهد شد. مسوولیت خسارت وارده به اتاق و یا کسر لوازم آن به عهده دانشجو یا اشخاص تحویل گیرنده است که از دانشجو وصول خواهد شد.

6-دانشجو حق استفاده و نگهداری اشیا و لوازم عمومی خوابگاه را در اتاق مسکونی خود ندارد.

7-هردانشجو موظف به حفظ اموال شخصی خود خواهد بود و مسوول خوابگاه در این رابطه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

تبصره:درصورت بروز سرقت ،دانشجو باید مراتب را به مسوول خوابگاه گزارش کند تابرابر ضوابط به موضوع رسیدگی شود.

8-هرگونه تغییر یا تعویض قفل اتاق ها و یا سایر وسایل،بدون موافقت کتبی سرپرست خوابگاه ممنوع است.

9-دانشجو حق تعویض و یا واگذاری اتاق مسکونی خود را به دیگری (حتی مقیم همان خوابگاه)ندارد مگر با مجوز کتبی مسوول خوابگاه و تایید امور دانشجویی واحد دانشگاهی.

10-در صورتی که در امور تاسیساتی یا وسایل اتاق های مسکونی خوابگاه از قبیل کلیدو پریز برق ،انشعابات آب و گاز،تلویزیون و....خللی پیش آید و در نتیجه نیاز به تعمیر یا تعویض داشته باشد دانشجویان ساکن آن اتاق ها موظفند مراتب را کتبا به مسوول خوابگاه اطلاع دهند تا اقدام لازم بعمل آید.مسوولیت عدم اعلام این گونه موارد و یا دخالت مستقیم در امور تاسیساتی اتاق ها که موجب ضایعات احتمالی جانی ومالی بشود به عهده دانشجویان ساکن آن اتاق است.

11-دانشجو موظف به حفظ بهداشت و نظافت اتاق خود و اماکن عمومی خوابگاه هستند.

12-استعمال دخانیات و نگهداری وسایل مرتبط با استعمال آن در تمامی اماکن دانشگاهی از جمله خوابگاه ممنوع است.

13-ظاهر شدن با سر و وضع نامناسب که مغایر با شئون و آداب اسلامی باشد در محیط و امکان عمومی اطراف خوابگاه که در معرض انظار عام باشد ممنوع است.

14-از ورود خواهران بدون حجاب اسلامی و یا بدحجاب،اعم از دانشجو وغیردانشجو(میهمان و ملاقات کننده) به درون خوابگاه جلوگیری به عمل می آید.

15-آوردن وسایلی ازقبیل یخچال وتلویزیون شخصی،دستگاه ویدئو سی دی،کامپیوتر وهرگونه وسایل اضافی به داخل خوابگاه منوط به اخذ موافقت معاونت دانشجویی واحد است.

16-ایجاد هرگونه مزاحمت که سبب سلب آسایش ساکنان خوابگاه شودازقبیل ایجادسروصدا ،درگیری ،استفاده از وسایل صوتی و تصویری با صدای بلندو.... ممنوع است.همچنین برگزاری مراسم و جشن های مختلف خارج از برنامه امور فرهنگی واحد توسط دانشجویان ،فقط با کسب مجوز از اداره امور خوابگاهها و اخذ تعهد مبنی بررعایت شئونات اجتماعی و اسلامی میسر است.

17-ساعات ورود وخروج درفصول مختلف ازسوی اموردانشجویی تعیین و در تابلوی اعلانات خوابگا هها اعلام می شود.

18-ورود یا خروج در ساعات غیر مجاز درمواردی همانند عزیمت و یا برگشت ازمسافرت ،اردوها و فعالیت های آموزشی –تحقیقاتی و سایر موارد خاص و یا شرایطی که خارج از اراده دانشجو به وجود آمده باشد با ثبت دردفتر مخصوص خوابگاه و ارایه مدارک بلامانع خواهد بود.

19-سه مورد گزارش از سرپرست امور خوابگاهها،مبنی برعدم رعایت ساعات تعیین شده در خوابگاه ،موجب لغو مجوز اقامت در خوابگاه خواهد شد و امور دانشجویی ضمن اطلاع به خانواده دانشجو و ارجاع دانشجو به مرکز مشاوره و راهنمایی،نسبت به ادامه سکونت وی در خوابگاه تصمیم گیری خواهد کرد.

20-دانشجو موظف است هنگام خروج ازخوابگاه کلیه وسایل برقی و گاز سوز اتاق خود را خاموش کند و هرگونه اتفاق ناشی از عدم رعایت این موارد برعهده دانشجو است.درضمن استفاده از هرگونه وسایل گرمازا و پر مصرف شخصی در خوابگاه ممنوع است.

21-شب ها از ساعت 23الی 6  بامداد سکوت عمومی اعلام می شودودر این ساعات ساکنان خوابگاه ملزم به رعایت سکوت وآرامش خواهندبود.

22-رعایت ادب و احترام متقابل بین دانشجویان و مسوولین خوابگاه الزامی است.

23-چنانچه دانشجو یی برخلاف این آیین نامه و مقررات رفتار کند،هیچ یک از دانشجویان حق برخورد لفظی یا فیزیکی با وی را نداشته وصرفا موظفندموضوع را به مسوولین مربوطه گزارش نمایند.

تبصره:هرگونه درگیری فیزیکی و لفضی ،ضمن انعکاس به کمیته انضباطی دانشجویان منجر به محرومیت دانشجو یا دانشجویان مقصر از خوابگاه خواهد شد.

24-حضور شبانه دانشجویان طبق اعلام قبلی درخوابگاه الزامی است ودر صورت بروز هرگونه حادثه ،بیماری و یا عدم مراجعه،مراتب بایستی با تکمیل فرم مرخصی به اطلاع متصدی خوابگاه رسانده شود.

25-ساکنان خوابگاه موظفند به منظور جلوگیری از گرفتگی فاضلاب آشپزخانه ،حمام ودستشویی از ریختن آشغال ،پارچه و غیره در آنها خوددداری کنند.درغیراین صورت خسارت وارده به عهده فرد یا افراد خاطی بوده و علاوه براین،تکرارآن موجب محرومیت دایمی از سکونت در خوابگاه خواهد شد.

26-مجوزاقامت دانشجودرخوابگاه درصورت محرز شدن عدم صلاحیت وی برای ادامه سکونت،درهرمقطع زمانی می تواندلغو شود.تشخیص عدم صلاحیت برعهده کمیته انضباطی دانشجویان با معاون دانشجویی واحداست.

27-ملاقات دراتاق های خوابگاه خواهران برای ملاقات کننده زن با اجازه متصدی خوابگاه و رضایت هم اتاقی ها بلامانع است.

تبصره:مهمان به هیچ وجه حق اقامت شبانه درخوابگاه را ندارد.درموارد ضروری که مهمان از بستگان نزدیک دانشجو باشد(مادر وخواهربرای خواهران و پدرو برادر برای برادران) وامکانات خوابگاه اجازه دهد،با اخذ مجوز اقامت از امور دانشجویی و تکمیل فرم مهمان،پذیرش وی حداکثر به مدت دو شب بلامانع است.

28-ملاقات کننده مرد باید از محارم دانشجوی دختر باشد و کارت شناسایی معتبر و یا شناسنامه خود را به مسوول خوابگاه ارایه کند.

تبصره:متصدی خوابگاه موظف است مشخصات ملاقات کننده مرد را قبل از صدا زدن دانشجو با مشخصات محارم دانشجو(که قبلا از سوی اولیای قانونی وی اعلام شده است) مطابقت داده ودر صورت مغایرت ؛ازملاقات جلوگیری بعمل آورد.